No School – Thanksgiving Break

Nov 25 to Nov 29 - ALL DAY

Wednesday, November 25th – Friday, November 27th – No School – Thanksgiving Break

School Resumes

Nov 30 - ALL DAY

Monday, November 30th – School Resumes